Obchodní podmínky

pro poskytování digitálního obsahu

1
Obchodní podmínky
pro poskytování digitálního obsahu
Níže naleznete obchodní podmínky, které se použijí pro poskytování produktů v digitální podobě
(digitálního obsahu), a to online kurzů, webinářů, e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem,
k němuž dochází přes webové rozhraní www.nikolausvaldova.cz.
I. DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY
Tyto pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním
písmenem, znamenají následující:
1. OP
Tyto Obchodní podmínky.

2. POSKYTOVATEL
Nikola Usvaldová
Zapsaná v živnostenském rejstříku, IČ: 02604621
Sídlo: Pískařská 2075/7, Praha Modřany, 143 00
Telefonní číslo: 732529437
E-mail: nikola.usvald@email.cz

3. UŽIVATEL
Ten, kdo se mnou jako Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu Smlouvu. Uživatelem může
být podnikatel nebo Spotřebitel.

4. SPOTŘEBITEL
Fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se mnou jedná mimo rámec své podnikatelské
činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud v objednávkovém
formuláři uvedete své IČ, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako
Spotřebitel.

5. SMLOUVA
Smlouva o poskytování digitálního obsahu, která je uzavírána mezi mnou jako
Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem a jejímž obsahem je má povinnost zpřístupnit Vám
Produkt k užívání pro Vaši vlastní potřebu a Vaše povinnost zaplaƟt mi Cenu nebo
poskytnout mi své osobní údaje. Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky
a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a Vám jako
Uživateli není přístupná (pro Vás jako Uživatele budou informace k uzavřené Smlouvě
obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám v souladu s těmito OP zašlu).

6. PRODUKT
Online kurz, webinář, e-book a jiný produkt s digitálním obsahem, který je předmětem
Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena
představuje moji odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny mi
poskytujete své osobní údaje).

Produktem se rozumí i jakékoli poradenské služby (nedigitálného charakteru), které si klient objednává, buď telefonicky, emailem, skrze sociální sítě případně jiným způsobem. 

7. OBJEDNÁVKA
Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje Váš
návrh na uzavření Smlouvy.

8. CENA
Moje odměna za zpřístupnění Vámi vybraného Produktu uvedená v Objednávce. Platí se
v korunách českých.

9. WEB
Internetové stránky s doménou nikolausvaldova.cz

10. OZ
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. ODPOVĚDNOST
Jako Uživatel berete na vědomí, že digitální obsah Produktů užíváte na vlastní riziko a že závisí
pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako
Poskytovatel neodpovídám za Vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Produktu
zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou
újmu. Digitální obsah Produktů nenahrazuje zdravotní péči.

Jako poskytovatel se zavazuji zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají soukromí či obchodního tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození klienta. Obsah konzultace je důvěrný.

III. INFORMACE NA WEBU
1. Jakékoli hodnocení Produktů nebo mě jako Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na
Webu, pochází od osoby, které byl digitální obsah Produktu skutečně zpřístupněn. Jako
Poskytovatel mám přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny,
a v případě pochybnosơ nahlédnu do své evidence potvrzených objednávek, zda dané
osobě, která mi recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je
důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které
jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním.
2. U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, kdy a na
jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru
a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY
1. Jako Uživatel objednáváte Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného
elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní
informace k Produktu (název, kdy a na jak dlouho Vám bude zpřístupněn, co je jeho součásơ
apod.) a jeho celkovou Cenu.
2. Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné údaje.
Jako Poskytovatel se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených
v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. SƟsknuơm
tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ (u Produktů zdarma stisknutím tlačítka „Přihlásit se
zdarma“) je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a ơm jste učinili závaznou
objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.
3. Přijetí Objednávky Vám potvrdím zasláním e-mailu na Vaši elektronickou adresu, která je
v ní uvedena. Přílohou tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnuơ Vaší Objednávky a tyto OP ve
formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu, v němž je uveden
i Váš případný výslovný souhlas se započeơm plnění před uplynuơm lhůty pro odstoupení od
smlouvy (viz níže v těchto OP – „Odstoupení od smlouvy“), je Smlouva uzavřena a tento email představuje současně potvrzení o jejím uzavření.

V. CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOB PLATBY
CENA PRODUKTŮ
1. Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů včetně DPH. Ceny Produktů mohu měnit
s ơm, že pro Vás jako Uživatele plaơ vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání
Produktu. Aktuální cena Produktu uvedená na Webu Vám může být navýšena pouze
v případě, že zvolíte možnost platby Ceny formou splátek (viz níže). Vzhledem k charakteru
Produktů nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich
zpřístupněním. Cena uvedená v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového
formuláře je tedy cenou konečnou.
2. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné
chybě v procesu uzavírání Smlouvy, nemám povinnost Vám za takovou zjevně chybnou cenu
Produkt zpřístupnit a jsem v takovém případě oprávněna odstoupit od Smlouvy.
3. Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě
rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění
Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.

4. KONZULTACE

Začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že klient nebude v domluvenou hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připraven poskytovatel, nahradí promeškaný čas klientovi v náhradním termínu. Pokud konzultace neproběhne z důvodů na straně klienta, aniž by klient svou neúčast na konzultaci omluvil nejméně 24 hodin předem, má se za to, že konzultace proběhla.

ZPŮSOB PLATBY
4. Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
a) bankovním převodem na můj účet,
b) online platebními kartami VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard,
c) rychlým online převodem.
5. V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) obdržíte
platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijeơ Vaší Objednávky.
6. Platební metody uvedené pod písmeny b) a c) (online platební karta a rychlý online převod)
jsou napojeny na platební bránu společnost Stripe, 354 Oyster Point Blvd, South San
Francisco, CA 940 80. Tato společnost poskytuje zabezpečenou technologii přijímání
platebních karet a rychlých online převodů. Veškeré údaje v průběhu platby zadáváte
pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu výše uvedené společnosti a ze strany této
společnosti mi nejsou předávány. Svůj dotaz k těmto platebním metodám můžete směřovat
přímo na výše uvedené kontakty této společnost.

SPLATNOST CENY
7. V případě bankovního převodu na můj účet je Cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijeơ
Vaší Objednávky (tedy od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech
k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na můj bankovní účet.
8. V případě plateb online kartou nebo rychlým online převodem je Cena splatná
bezprostředně po uzavření Smlouvy.
9. Po přijeơ platby Vám vystavím a na Váš e-mail zašlu příslušný daňový doklad-fakturu.

PLATBA VE SPLÁTKÁCH
10. Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu uvedena, můžete zvolit platbu Ceny
formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu uvedené
na Webu. Celkovou konečnou Cenu pak uvidíte v souhrnu Vaší objednávky před jejím
odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou zavazujete zaplatit všechny
splátky.
11. V případě prodlení s úhradou splátky jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu
znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena Vaše povinnost
zaplatit všechny splátky. Rovněž jsem v takovém případě oprávněna Vám písemným
oznámením celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto
oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo od Smlouvy
odstoupit. Odstoupením od Smlouvy mi nevzniká povinnost vrátit Vám splátky před
odstoupením od Smlouvy zaplacené.

VI. ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ
ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU
1. Digitální obsah online kurzu Vám bude zpřístupněn tím, že na Vaši elektronickou adresu
uvedenou v Objednávce Vám budou zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno
a heslo) k Vašemu uživatelskému účtu do členské sekce na Webu.
2. Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma Vám bude zpřístupněn
zasláním odkazu na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné
digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
3. Digitální obsah e-booku Vám bude ve formátu docx, pdf nebo obdobném zpřístupněn
zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo
jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
4. Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního
obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální
obsah sdílen), bude Vám digitální obsah zpřístupněn ơmto jiným způsobem.
ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU
5. Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn.
V taktovém případě Vám bude digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem
oznámený den.
6. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální
obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že Cenu Produktu plaơte bankovním
převodem na můj účet, bude Vám digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od
připsání Ceny na můj bankovní účet. V případě plateb online platební kartou nebo rychlým
online převodem Vám bude digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby.
Digitální obsah Produktu zdarma Vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy,
nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.
7. Na Webu může být u Produktu uvedeno, že Vám jeho digitální obsah bude zpřístupňován
postupně, po částech. V takovém případě Vám první část (modul) digitálního obsahu
Produktu bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly)
postupně dle předem oznámeného harmonogramu.
DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU
8. Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu
přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem
oznámenou dobu.
9. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný
navždy. To neplaơ pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu
máte přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden.

AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU
10. Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření
Smlouvy, která Vám nebude aktualizována.
11. Budu Vám však poskytovat aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah
Produktu bez vad po celou dobu trvání Smlouvy nebo (u digitálního obsahu zpřístupněného
jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po dobu, po kterou to můžete
rozumně očekávat. V takovém případě Vás upozorním, že je dostupná aktualizace, jakým
způsobem ji můžete provést a že v případě jejího neprovedení nemáte práva z vady, která
vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí, jestliže v Objednávce
vezmete na vědomí a výslovně odsouhlasíte, že po zpřístupnění digitálního obsahu Vám
nebudu poskytovat jeho aktualizace.
FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ
12. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové
vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými,
přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí
připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy
(digitální prostředí).
13. Za propojení digitálního obsahu Produktu s Vaším digitálním prostředím nesete
odpovědnost Vy jako Uživatel.

VII. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST
1. Digitální obsah Produktu je autorským dílem, jehož autorem jsem já, coby Poskytovatel.
Digitální obsah zpřístupňuji Vám jako Uživateli pro Vaši osobní potřebu. Není možné jej (ani
jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez mého předchozího výslovného
písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užiơ dalším osobám.
2. Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu
do Vašeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu.
3. V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti jsem oprávněna Vám
digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která mi v důsledku
takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále posƟžitelné podle autorského
zákona a podle trestněprávních předpisů.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Obecně platí, že pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy
mj. přes internet), má uživatel, který je spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od smlouvy bez
udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.
2. V případě, že Vám digitální obsah Produktu nebude během 14 dnů od uzavření Smlouvy
zpřístupněn a jste-li Spotřebitelem, pak během této 14denní lhůty máte právo od Smlouvy
i bez udání důvodu odstoupit. Lhůta je zachována, pokud mi oznámení o odstoupení
odešlete nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení můžete
využít formulář uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním vyplněného
formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z mých kontaktních adres
uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením,
které vůči mně učiníte. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, můžete
ơm, že se odhlásíte z mé e-mailové databáze (odhlásit se můžete kliknuơm na příslušný
odkaz, který najdete na konci každého zaslaného e-mailu).
3. Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od
Smlouvy Vám potvrdím jeho přijeơ. Cena Vám pak bude vrácena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla
zaplacena. Jiným způsobem Vám Cena může být vrácena jen tehdy, pokud s ơm budete
souhlasit a pokud Vám ơm nevzniknou další náklady. Vzhledem k tomu, že odstoupení od
Smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li Vám digitální obsah Produktu
zpřístupněn, nevzniknou Vám žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady,
které by Vám v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady
spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nesete ze zákona Vy.
4. Jako Uživatel můžete od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem
nebo Smlouvou. Jako Poskytovatel jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě
podstatného porušení Vašich povinností ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo
k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti
mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy
jsem oprávněna Vám okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu
škody, pokud mi z porušení Vašich povinnosơ vznikla.
5. Jako Poskytovatel mám právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální
kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě Vám bude
Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy,
nedohodneme-li se výslovně na použiơ platby na jiný Produkt dle Vašeho výběru. Cena Vám
bude vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodneme-li se výslovně jinak.
6. Pokud by z Vaší strany nedošlo k úhradě Ceny ani ve lhůtě 10 dnů po splatnost, Smlouva se
uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.
7. Je-li Vám společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva mezi námi
uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací
smlouva účinnost. V důsledku toho jsem oprávněna Vám okamžitě zrušit přístup k bonusu,
případně máte povinnost mi bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od
odstoupení od Smlouvy, vrátit. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním
Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.

IX. REKLAMACE
1. Po zpřístupnění Produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost jeho
digitálního obsahu a zjisơte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla
provést nápravu. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný
v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez
předchozího upozornění.
2. Pokud Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete ve své e-mailové schránce v čase
uvedeném v těchto OP (viz „Čas zpřístupnění digitálního obsahu“), zkontrolujte, prosím,
nejprve složky „hromadné“ nebo „spam“. Pokud ani tam Produkt nebo přístupové údaje
nenaleznete, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu.
3. V případě, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou, máte práva z vadného
plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.
4. Práva z vadného plnění Vám nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním
nebo uložením Produktu. Dále Vám práva z vadného plnění nenáleží v případě
neprovedených aktualizací (více viz výše v těchto OP – „Aktualizace digitálního obsahu“).
Rovněž neodpovídám za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě
nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že nemáte potřebné technické a
programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz „Funkčnost
digitálního obsahu, technické a programové vybavení“). Za účelem ověření, zda se vada
vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, máte zákonnou povinnost mi
poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajisƟt
technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Vás co nejméně rušivé. V případě odmítnuơ
poskytnuơ součinnost máte práva z vadného plnění jen tehdy, prokážete-li, že digitální
obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.
5. Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů
uvedených výše v těchto OP (e-mail nebo adresa sídla).
X. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnost nějakou sơžnost, kontaktujte mě,
prosím, na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.
9
2. Dozor nad dodržováním mých povinnosơ vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto
orgány: Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad v Praze 4 a Úřad pro ochranu osobních
údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů).
3. Případný spor mezi mnou jako Poskytovatel a Vámi jako Uživatelem bude řešen přednostně
smírnou cestou. Pokud jste Spotřebitel a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislost s ní vznikne
mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosƟ
k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní
inspekce (www.coi.cz).

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových
formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové
rozhraní stvrzujete, že Vám je obsah OP znám a že s ním souhlasíte. Tyto OP ve formátu pdf
či obdobném Vám rovněž zašlu v příloze e-mailu potvrzujícího Vaši Objednávku.
2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinnosơ Poskytovatele a Uživatele,
které ze Smlouvy vyplývají.
3. Smluvní vztah mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem se řídí těmito
právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
4. Jako Poskytovatel dodržuji interní kodexy chování vyplývající pro mě získáním certifikátu
Terapeut metody JIH® .
5. Zásady zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů,
které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových
formulářích k Produktům.
6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto
neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či
neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá
vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.
7. Tyto OP jsem oprávněna jednostranně měnit. Pro Vás jako Uživatele plaơ text obchodních
podmínek účinný k datu Vaší Objednávky.
8. Tyto OP jsou účinné od 1.1.2023.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10
FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát: [Jméno, sídlo a e-mail poskytovatele]Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto
zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):
Datum objednání/datum obdržení (*):
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):
Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):
Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*):
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum:
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte